KWIATY DOSTARCZAMY ZA DARMO NA TERENIE CAŁEJ POLSKI W 2h OD ZAMÓWIENIA!
OBSŁUGA KLIENTA: 505-513-512
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 9:00-19:00
sobota: 10:00-18:00
niedziela: 10:00-15:00

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.KURIER-KWIATOWY.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.kurier-kwiatowy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.kurier-kwiatowy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.kurier-kwiatowy.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  4.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  4.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.kurier-kwiatowy.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.kurier-kwiatowy.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.kurier-kwiatowy.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.
 9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 10. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.kurier-kwiatowy.pl.
 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Magdalena Matuszczak wykonująca działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA MATUSZCZAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń:

  Al. Jana Pawła II 43A/37B

  01-001 Warszawa

  NIP: 6272722093, REGON: 367195605, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@kurier-kwiatowy.pl, numer telefonu: +48 505-513-512
 12. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 14. DOSTAWCA – partner Sprzedawcy, zajmujący się dostarczaniem zamówionych w Sklepie Produktów bezpośrednio do Klientów.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 
 17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.kurier-kwiatowy.pl za pośrednictwem sieci Internet prowadzi sprzedaż Produktów wraz z ich
doręczeniem.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.
 3. Zdjęcia Produktów (m.in. koszy delikatesowych, kompozycji kwiatowych i bukietów) znajdujące się na stronie są
zdjęciami poglądowymi i stanowią jedynie propozycję danego Produktu. Z tego powodu doręczane Produkty
mogą w niewielkim stopniu różnić się od wzorów przedstawionych na stronie. Sprzedawca dokłada starań, aby
zamówione Produkty dostarczone zostały do odbiorcy w kolorze i w stylu najbliższym do propozycji znajdującej
się na stronie Sprzedawcy, jednak zastrzega sobie prawo do zastąpienia wybranych części Produktu (np.
poszczególnych rzeczy znajdujących się w koszach delikatesowych czy gatunków kwiatów) innymi o tej samej
wartości.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera
wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz koszty dostawy.
 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta
nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych
Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. Zamówienia można składać:
7.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.kurier-kwiatowy.pl) – 24 godziny
na dobę przez cały rok,
7.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kurier-kwiatowy.pl
8. telefonicznie pod numerem: +48 505 512 513.
9. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
10. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego
postanowień w czasie składania Zamówienia.
11. Klient w celu złożenia Zamówienia musi postępować zgodnie z poniższymi krokami:
11.1. określić ilość Produktu i dodać go do koszyka za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
11.2. wskazać czy wybrany przez niego zgodnie z pkt 1 Produkt ma zostać doręczony samodzielnie, czy
wraz z dodatkami,
11.3. wskazać termin oraz adres do doręczenia Produktu wraz z danymi kontaktowymi do adresata
przesyłki,
11.4. wybrać sposób płatności za Zamówienie,
11.5. ostatecznie wyrazić chęć zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez naciśnięcie przycisku
„Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie w przycisk stanowi oświadczenie woli Klienta stanowiące
ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
12. Klient ma obowiązek przy składaniu Zamówienia podania prawdziwych i prawidłowych danych, które są
niezbędne do realizacji Zamówienia. W przypadku wysłania przez Sprzedawcę Produktu na adres błędnie
wskazany przez Klienta lub niemożliwość zrealizowania Zamówienia z tego powodu, Sprzedawca kontaktuje się w
tej sprawie z Klientem. Sprzedawca nie ma obowiązku ponowienia próby realizacji doręczenia Zamówienia w
przypadku braku kontaktu z Klientem w celu ustalenia ponownej próby realizacji zlecenia, jej terminu oraz
kosztów z tym związanych.
13. W razie niemożliwości zrealizowania zlecenia z powodu niedostępności określonych Produktów, Sprzedawca
umożliwia Klientowi zastąpienie niedostępnych Produktów innymi, mającymi tę samą jakość oraz wartość. W
celu ustalenia szczegółów dotyczących zastąpienia Produktu, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem.
14. Sprzedawca zapewnia świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od chwili doręczenia ich do obiorcy, pod warunkiem
zachowania odpowiednich zasad ich pielęgnacji.
15. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane
według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu. Dla Produktów promocyjnych

mogą funkcjonować zasady i warunki inne od zawartych w niniejszym Regulaminie, o czym Sprzedawca
informuje Klienta przed zawarciem przez niego Umowy zgodnie z § 4 Regulaminu. Promocje i rabaty nie
podlegają połączeniu i nie odnoszą się do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie danej oferty
promocyjnej.
16. Sklep realizuje dostawy Zamówień przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem świąt państwowych i kościelnych.
17. Sklep realizuje Zamówienia w godzinach pracy Sklepu tj. od 9 do 20 w dni robocze oraz od 9 do 18 w soboty i
niedziele.
18. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 17 w dni robocze oraz do godz. 14 w soboty i niedziele będą
realizowane i dostarczane pod wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres tego samego dnia.
Doręczenia odbywają się zgodnie z zasadami znajdującymi się w § 6 niniejszego Regulaminu.
19. W przypadku, gdy Sprzedawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania usługi stanowiącej Produkt zmienić
istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
20. W sytuacji, o której mowa w pkt 19 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować
Sprzedawcę, czy:
20.1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
20.2. odstępuje od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta
świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
21. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt 20 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca
odwołuje wykonanie usługi stanowiącej przedmiot Umowy Sprzedaży, Klient ma prawo, według swojego
wyboru:
21.1. otrzymać usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o
niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
21.2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
22. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stanowiącej Produkt, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
22.1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
22.2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług
przewidzianych w Umowie Sprzedaży, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani
uniknąć,
22.3. siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do
uniknięcia, takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych
działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki
krajowe, epidemia).

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  4.2. formularz odstąpienia od umowy,
  4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Po weryfikacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 lub 5 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura), który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 8. Klient w przypadku chęci dokonania zmiany w Zamówieniu (zmiany w adresie dostawy, zmiany terminu realizacji zlecenia lub treści bileciku dołączonego do Zamówienia) po zawarciu Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu, ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedawcą, w celu potwierdzenia czy dokonanie wskazanej przez Klienta zmiany jest możliwe. Jeśli zmiany są możliwe, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta oraz wskazuje koszty wiążące się z wprowadzeniem zmian.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayU).
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 39 11 40 2004 0000 3902 8005 9754 (mBank S.A.) MAGDALENA MATUSZCZAK,

  Al. Jana Pawła II 43A/37B 01-001 Warszawa, NIP: 6272722093. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w ciągu 15 minut od złożenia Zamówienia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkt zostanie dostarczony dopiero po jego opłaceniu.

 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu. 
 2. Produkty są dostarczane do Klientów na terenie całej Polski, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Dostawcy pozostającego we współpracy ze Sprzedawcą, po dokonaniu płatności przez Klienta zgodnie z § 5 Regulaminu.
 3. Zamówienie jest dostarczane do Klienta w terminie wskazanym przez niego podczas składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia, z zastrzeżeniem dostawy realizowanej w dniu złożenia Zamówienia, które możliwa jest tylko pod warunkiem złożenia Zamówienia do godziny granicznej wskazanej w punkcie 5 niniejszego paragrafu.
 4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.
 5. Czas kompletowania i dostarczenia Produktów od momentu zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności w przypadku:
  5.1. kwiatów oraz kwiatów wraz z dodatkami (słodyczami, kawą itp .) zamówionych do godziny 17 w dni robocze oraz do godziny 14 w soboty oraz niedziele – wynosi kilka godzin (nawet do 2 godzin od złożenia i opłacenia Zamówienia), a Zamówienie dostarczane jest tego samego dnia przez Dostawcę z kwiaciarni partnerskiej,
  5.2. koszy delikatesowych oraz balonów – wynosi 24 h pod warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta do godziny 14.
 6. W dni takie jak Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Babci czy Andrzejki ze względu na dużą ilość Zamówień, Zamówienie może być dostarczone do Klienta w dowolnej porze dnia, lecz w ramach ogólnych godzin doręczeń Sklepu tj. w przypadku, gdy dzień ten wypada w dzień roboczy w godzinach od 9 do 20 oraz od 9 do 18 w przypadku, gdy dzień ten wypada w sobotę lub niedzielę.
 7. W przypadku, w którym przedstawiciel firmy kurierskiej podejmie próbę doręczenia, lecz nie będzie miał możliwości dostarczenia przesyłki z powodu nieobecności odbiorcy, nieprawidłowości danych adresowych, odmowy odbioru przesyłki lub z innych przyczyn leżących po stronie Klienta, przesyłka powraca do siedziby Sprzedawcy lub Dostawcy. W sytuacjach tych Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za nieterminowe doręczenie przesyłki lub odpowiednio brak wykonania zlecenia.
 8. Dostarczenie Zamówienia odbiorca potwierdza poprzez podpisanie potwierdzenia doręczenia. Po odebraniu przesyłki, do odbiorcy przesyłany jest również SMS zawierający informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 9. Do Klienta, który złożył Zamówienie wysyłany jest SMS potwierdzający odbiór przesyłki przez odbiorcę.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 • Reklamacja z tytułu rękojmi.
  1.1. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  1.2. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać poprzez druk reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@kurier-kwiatowy.pl, pisemnie na adres:

  Paczkomat PEP01A
  Gdańska 69, Pępowo 83-330

  1.3. w powyższej wiadomości w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  1.4. dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres:

  Paczkomat PEP01A

  tel.505-513-513 email: kontakt@kurier-kwiatowy.pl
  Gdańska 69, Pępowo 83-330

  1.5. reklamacje dotyczące:
  a) świeżości kwiatów oraz zgodności kompozycji kwiatowych wraz ze złożonym przez Klienta Zamówieniem, Klient powinien zgłosić w ciągu 3 dni od dnia doręczenia Zamówienia,
  b) Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. balony), Klient może zgłosić w ciągu 1 dnia od dnia doręczenia Zamówienia.
  1.6. niezłożenie reklamacji przez Klienta w terminach wskazanych w pkt 1.5 niniejszego paragrafu, może spowodować, że ze względu na specyfikę i szybkość psucia się Produktów, rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę będzie znacznie utrudnione lub niemożliwe,
  1.7. uprasza się Klientów o dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego zdjęcia reklamowanego Produktu lub dostarczenie go na adres wskazany w pkt 1.4 niniejszego paragrafu lub adres odpowiedniego Dostawcy.
  1.8. sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie:
  a) w przypadku reklamacji kwiatów ciętych – w ciągu 1 dnia roboczego od dnia złożenia reklamacji przez Klienta, lecz nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  b) w przypadku reklamacji koszy delikatesowych oraz balonów – w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego, lecz nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  1.9. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad,
  1.10. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: 

  Paczkomat PEP01A

  tel.505-513-512 email: kontakt@kurier-kwiatowy.pl
  Gdańska 69, Pępowo 83-330

 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. 
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
  10.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  10.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  10.4. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  10.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. kwiaty cięte).
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  2.1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2.2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,
  2.3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  1.3. System Opinii,
  1.4. Newsletter,
  1.5. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
  2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  2.5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3.3. przeglądarka internetowa,
  3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@kurier-kwiatowy.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 14

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
  1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kurier-kwiatowy.pl
  1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.kurier-kwiatowy.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Magdaleny Matuszczak wykonującej działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA MATUSZCZAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń:

  Al. Jana Pawła II 43A/37B

  01-001 Warszawa

  , NIP: 6272722093, REGON: 367195605. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.kurier-kwiatowy.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.kurier-kwiatowy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.kurier-kwiatowy.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.kurier-kwiatowy.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  4.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  4.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zapewniają one prawidłowe działanie strony, narzędzi społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.